PLANES.CZ
-- Menu --

24.10.19 03:07:18
Tipy a rady

Screeneři galerie připravili následující rozšířené popisy důvodů, uváděných u odmítnutých fotografií. Mohou pomoci při dalším rozvíjení směru vašeho fotografování.
 
Autorská práva   
K zaslané fotografii (fotografii nahrané do systému) musíte vlastnit autorská práva získaná buď jejím zhotovením anebo nabytá jinou zákonnou cestou. V případě pochybností může redakce požádat o zaslání jejího originálu. Jedná se např. o záběry air-to-air vysoké kvality, dále fotografie získané kopírováním z internetu apod.

Digitálně manipulováno   
a) Fotografie byla (při postprocessingu) softwarově upravena tak, že po úpravě neodpovídá fotografované skutečnosti: necitlivé odstranění šumu, přidávání nebo ubírání jasu a kontrastu, změny barev apod.
b) Úmyslně změněné, přidané, odstraněné objekty ve fotografii (např. odmazání sloupů, budov, postav; změna barev, textu (např. registrací) a schémat ve fotce. Za digitální manipulaci se nepovažuje zejména odstranění zachyceného prachu (dust spots), srovnání horizontu, doostření, výřez.

Digitálně přeostřeno   
Zpravidla softwarově upravená ostrost fotografie, při které dojde k jejímu přeostření. Viditelné nejvíce např. na registraci, u rovných čar na letadle, na klapkách křídel apod. Může se stát, že některá část letadla je neostrá a jiná je přeostřena. V těchto případech je potřeba ostřit jen potřebné části a ne celou fotografii.

Digitální šum Ukázka
Na fotografii je patrný šum (grain), který vznikl např. použitím vyšší hodnoty ISO (při zhoršených světelných podmínkách, za deště, v noci…); špatným zpracováním fotografie v počítači (přeostření); skenováním fotografie z diapozitivu nebo papírových fotografií apod.

Chybějící informace   
Při vyplňování byly vynechány některé údaje týkající se především místa focení, či letadla, provozovatele, registrace, apod. Ty se zadávají při nahrání fotografie. V případě, že se v nabídce nevyskytuje např. příslušný typ nebo společnost, napište zprávu do pole vzkazu redakci.

Chybné rozměry nebo rozlišení Ukázka
Fotografie musí mít rozměry 1024x680-768 pixelů, tj. 1024 px na šířku a 680 až 768 px na výšku. Fotografie jiných rozměrů musí být schválena redakcí (např. fotografie na výšku). Rozlišení bodů musí být co největší a při zpracování fotografie nesmí dojít k tomu, aby byly patrné např. čtverečky po použití digitálního zoomu.

Kontrast Ukázka  Ukázka
Fotografie má příliš nízký nebo příliš vysoký kontrast. To může být způsobeno buď chybným nastavením fotoaparátu anebo špatným zpracováním fotografie v editoru. Při nízkém kontrastu se často stává, že bílá barva má šedý odstín a černá barva je světlejší. Fotka vypadá jako by byla „plochá". Při vysokém kontrastu je nepřiměřeně velký rozdíl mezi černou a bílou barvou. Fotka v tomto případě vypadá „tvrdě". Nízký kontrast se nejčastěji vyskytuje při fotografování za špatných světelných podmínek při nízké oblačnosti, za deště a sněžení, v protisvětle apod. Letadlo pak oproti pozadí dostatečně nevynikne.

Kvalitativně zdařilé, nepřijato z kapacitních důvodů   
Fotografie nemá technické nedostatky a byla zamítnuta z důvodu nedostatečné kapacity serveru. Jedná se zejména o často opakované fotografie letadel (např. ČSA na letišti Ruzyně).

Námět Ukázka
Galerie planes.cz je zaměřena zejména civilní dopravní letadla. Zachycuje-li fotografie např. ne tak zajímavé nebo nic neříkající části letadel, letištní budovy, ze kterých není znát, že se vůbec jedná o letiště, letištní automobily nebo autobusy, posádky letadel nebo cestující apod., nelze fotografii přijmout. V případě, že je na fotografii zachycena osoba (pilot, stevardky apod.), kterou lze identifikovat, je nezbytné, aby fotograf doložil její písemné svolení.

Nečistota na čipu Ukázka
Na fotografii (zvláště na obloze) jsou zřetelné stopy po prachu, který se zachytil na snímači fotoaparátu. Dále může být nečistota / skvrny na fotografii způsobena vyfocením např. hmyzu ve vzduchu. Obojí lze jednoduše klonováním odstranit.

Není ve středu Ukázka
Fotografovaný objekt není zcela ve středu fotografie. Posuzuje se nejen horizontálně (zleva doprava), ale i vertikálně (shora dolů). Vzhledem k tomu, že se ve většině případů nejedná o fotografie umělecké, ale jen dokumentační, není žádoucí nechávat před letadlem ve směru pohybu větší mezeru, než za ním.

Neostré Ukázka
a) Celá nebo část fotografie je neostrá, tj. rozmazaná či nedoostřená (působí tzv. měkce, kdy přechody jednotlivých barev jsou postupné a netvoří rovnou linii).
b) Některá část fotografie je méně ostřejší, než ostatní doostřené plochy
c) Okraje fotografie jsou neostré oproti středu (stává se často při horších světelných podmínkách)

Nepovažujeme za aktualitu   
V případě zaslané fotografie nejde o aktualitu a dle podmínek bude taková fotografie smazána bez ohledu na to, zda se jinak jedná o kvalitativně zdařilou fotografii. Aktuality se týkají hlavně neobvyklého provozu na letištích ČR nebo letadel v nových zbarveních.

Nerovný horizont Ukázka
Horizont není zcela vodorovný. Z fotografie je zřejmé, že fotoaparát nebyl v okamžiku focení zcela vodorovně. To je zřejmé např. z dráhy, která vede z kopce, ze sloupů, budov apod., které nejsou svisle. V případě, že je vzletová nebo pojížděcí dráha ve skutečnosti z kopce a jsou na fotografii viditelné jiné objekty (např. sloupy osvětlení, budovy, hangáry…), z nichž lze správně určit vodorovný horizont, vždy je potřeba se řídit těmito „pomocnými" objekty. V případě, že se na fotce nic takového nevyskytuje, je třeba srovnat horizont podle dráhy. Svislou osu posuzujte vždy podle středu fotky, nikoli podle jejích okrajů, které jsou zkresleny objektivem (patrné hlavně u malých ohniskových vzdáleností).

Nevhodný ořez Ukázka  Ukázka  Ukázka  Ukázka
a) Letadlo je v obrázku příliš malé a okolo je nadbytek oblohy, trávy apod. K okrajům fotky je od fotografovaného objektu zbytečně velká vzdálenost.
b) Při fotografování anebo postprocessingu došlo k uříznutí části letadla (např. výškovky, wingletu, podvozku apod.). Těsný výřez letadla lze provést, ale musí být vyvážený na všechny strany.

Nezajímavý objekt - máme kvalitnější   
Jedná se o objekt pro galerii nezajímavý.

Odrazy od blesku   
Při fotografování přes sklo (např. v letištních halách) došlo k odrazu blesku fotoaparátu ve skle.

Odrazy ve skle Ukázka
Na fotografii jsou zřetelné odrazy pozadí, které se zachytily při fotografování přes sklo (např. z autobusu, z letištní haly apod.) nebo jsou na fotografii patrné nečistoty skla, přes které byla pořízena (např. dešťové kapky, nečistoty na skle).

Pod- nebo přeexponováno Ukázka  Ukázka
Chybná expozice byla způsobena špatným nastavením hodnot času a clony ve fotoaparátu. Stává se například při špatných světelných podmínkách (za šera, deště…) nebo při větším odlesku od letadla, kdy fotoaparát nesprávně vyhodnotí clonu a čas a fotografie je v tomto případě zpravidla tmavá - podexponovaná.

Podobná fotografie   
a) Byla zaslána podobná nebo shodná fotografie jedné registrace jedním autorem nebo shodného / podobného typu letadla jedním autorem. Shodným nebo podobným typem letadla se rozumí i např. letka akrobatických letadel vystupující na leteckém dni, přičemž jsou jednotlivá letadla focena z jednoho místa nebo podobného úhlu záběru.
b) V galerii je již obsažena podobná fotografie zaslaného typu letadla, společnosti nebo registrace i od jiného autora.

Podobná fotografie ze stejného dne již byla přijata   
Podobnou nebo shodnou fotografii jsme již přijali do galerie od jiného autora. Tato fotografie mohla, ale ještě nemusela být zveřejněna a teprve na uveřejnění čeká. Jedná se zpravidla o fotografie z leteckých dnů nebo dnů otevřených dveří či mimořádné (neobvyklé) lety.

Porušení pravidel nahrávání fotografií   
Zpravidla jde o opakované porušení pravidel nahrávání, která jsou součástí webu planes.cz. Jde nejčastěji o případy neslušného a vulgárního chování (napadání pracovníků serveru a nadávky), dále pak vytvoření více účtů jednoho majitele, opakované zasílání neupravených a nezměněných fotografií. Při hrubém porušení pravidel nahrávání fotografií může dojít i k uzavření a zrušení účtu fotografa a k odstranění již zveřejněných fotografií.

Protisvětlo Ukázka
Objekt je fotografován do protisvětla nebo je nasvícen příliš z boku či ze shora (tj. vršek trupu je přesvícený a spodek tmavý - to se stává často v létě, kdy je slunce vysoko nad hlavou). Rozhodující pro posouzení protisvětla jsou např. svislé plochy letadla - svislá ocasní plocha - je-li ve stínu, je letadlo v protisvětle.

Rušivé předměty v popředí Ukázka  Ukázka
Nejčastěji se vyskytují auta, autobusy, GPU apod., které jsou před letadlem a rozbíjí tak celkový pohled na něj. Často na fotografiích z letištní plochy. Může jít i např. o plot, který je v záběru před letadlem, vysokou trávu, která schovává podvozek, atd.

Špatná informace k fotografii   
Zaslané a vyplněné informace k fotografii nejsou pravdivé: typ letadla, provozovatel, registrace...

Tetelení vzduchu (heat-haze) Ukázka
Neostrost ve fotografii na objektu letadla nebo vrtulníku způsobená teplým vzduchem. Vyskytuje se nejčastěji při focení na větší vzdálenost v letních měsících a je znatelná na rovných částech letadla (křídla, barevné schéma letadla, podvozek ….). Horký vzduch vycházející z motorů letadla není považován za vadu.

Tmavé Ukázka  Ukázka  Ukázka
Fotografie celkově působí tmavým dojmem (došlo např. k podexponování při špatných světelných podmínkách, neosvětlené noční fotky … ) nebo je focený objekt nasvícen z opačné strany - často při záběrech zespoda na spodní část trupu.

Úhel záběru / kompozice Ukázka  Ukázka  Ukázka
Nevhodně zvolený úhel fotografování (nejčastěji bezdůvodně zezadu, příliš zblízka apod.). Při špatně zvolené kompozici (i v kombinaci s úhlem záběru) působí fotografie např. roztříštěně, zachycuje řadu dalších objektů, které strhávají pozornost; za letadlem / vrtulníkem je takové pozadí, které rozbijí pohled na letadlo, atd. atd.

Vysoká komprese Ukázka
Při zpracování (zmenšení) a ukládání fotografie v počítači došlo k vysoké kompresi použitím chybně nastaveného kompresního faktoru. Správné použití je bezeztrátová komprese JPG, ve PhotoShopu značená číslem 12. Vyšší komprese je znatelná zejména v místech přechodu barev a na bílých plochách.

Vyvážení bílé Ukázka
Barevné odstíny - hlavně bílé a černé barvy - neodpovídají skutečnosti, tj. bílá není bílá, ale může mít „nádech" jiné barvy (do červena, modra, zelena … ). Častá chyba fotografií vytvořených přes zabarvené sklo (vyhlídkové terasy, odbavovací budovy).

Zaměření   
Fotografie pro galerii jsou především civilní dopravní letadla. K nim pouze v menší míře přijímáme i letadla vojenská, soukromá, ULL, vrtulníky.

Odvolání   
Funkce „odvolání" slouží pro zamítnuté fotografie, u kterých je jejich autor přesvědčen, ze došlo k nesprávnému posouzení a zamítnutí fotografie screenery. Nelze ji používat k doplnění údajů k fotografii zamítnuté z důvodu chybných nebo chybějících dat (datum, letiště, typ, společnost atd.); tyto údaje se zadávají již při uploadu fotografie a je odpovědností fotografa, aby byly řádně vyplněny. V případě, že se rozhodnete pro odvolání, neodvolávejte se u více než dvou fotografií shodných nebo podobných zamítacích důvodu. Může se jednat o stejnou chybu, k jejímuž vysvětlení je jedno odvolání postačující.


Starší tipy Jirky Nováka najdete zde.